کودک دردمند

کودک دردمند

از خانواده‌های متخاصم و متشنج چه بر می آید؟ فرزندی عمیقاً تنها، تنهای تنها، دردمندی مجروح که رابطه برای او همچون زندانی تنگ، تداعی گر ِ خانه ای است که هرگز خانه نبود… قربانگاه ِ احساس بود و قتلگاه ِ پیوند… آیا صدای دردمند کودکان زجرکشیده را از جهنمی که...
ترمیم آسیبهای کودکی

ترمیم آسیبهای کودکی

پاهای کوچکش مسیر سنگلاخ کودکی را جز با خون و جراحت طی نخواهد کرد… ترمیم آسیبهای کودکی وظیفه یک بزرگسال است، در غیر اینصورت تا آخر عمر با پاهای زخمی نه می توان به درستی راه رفت و نه می توان نسلی را پروراند که به خود آسیب...
من را رها کردی، پس من بی ارزشم…

من را رها کردی، پس من بی ارزشم…

این صدای بی صدای بسیاری از کودکان است، که با نفرت از خود، زندگی‌شان را در بزرگسالی تباه می کنند. زیستن در خیالاتِ خودتخریبگرانه، چیزی نیست جز امتداد ذهنیت کودکی… تا پایان عمر ، بلوغ را تجربه‌ نمی کنیم اگر آن ذهنیت را تکامل...