پاهای کوچکش مسیر سنگلاخ کودکی را جز با خون و جراحت طی نخواهد کرد…

ترمیم آسیبهای کودکی وظیفه یک بزرگسال است،

در غیر اینصورت تا آخر عمر با پاهای زخمی نه می توان به درستی راه رفت و نه می توان نسلی را پروراند که به خود آسیب نزند